Türkiye Noterler Birliği Nedir ve Görevleri Nelerdir?

Türkiye Noterler Birliği, ülkemizdeki noterlik kurumlarının çatı örgütüdür. 1847 yılında kurulan bu birlik, noterlik mesleğinin düzenlenmesi, noterlerin hak ve yetkilerinin korunması gibi görevleri üstlenmektedir. Türkiye Noterler Birliği’nin tarihi köklüdür ve uzun yıllardır adaletin sağlanmasına önemli katkılarda bulunmaktadır. Bu birlik, noterlik kurumunun etkinliğini artırmak ve yasal düzenlemeleri takip etmek adına çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Türkiye Noterler Birliği nedir sorusuna kapsamlı bir şekilde cevap bulmak için, bu birliğin görevleri, organizasyonu, hizmetleri ve yaptığı çalışmalar detaylı bir şekilde incelenebilir. Bu yazımızda, Türkiye Noterler Birliği’nin görevleri ve faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Türkiye Noterler Birliği’nin Tarihi

Türkiye Noterler Birliği, 1969 yılında 1136 sayılı Noterler Kanunu’nun kabulüyle kurulmuştur. Bu tarihten itibaren ülkemizdeki noterlik kurumlarını temsil etme ve koordine etme görevini üstlenmiştir. Türkiye genelindeki tüm noterliklerin çatı kuruluşu olan Türkiye Noterler Birliği, üyelerinin haklarını korumak, mesleki standartları yükseltmek, eğitimi düzenlemek ve noterlik hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmek amacıyla faaliyet göstermektedir.

Türkiye Noterler Birliği’nin tarihi, noterlik kurumunun kurumsallaşması ve standartlaşması sürecindeki önemli adımları içerir. Bu süreçte birlik, noterlik mesleğinin toplum nezdindeki itibarını artırmak için çeşitli çalışmalar yürütmüştür. Ayrıca, uluslararası alanda noterlik mesleğinin temsil edilmesi ve geliştirilmesi konusunda da önemli adımlar atmıştır.

Türkiye Noterler Birliği’nin tarihi, noterlik kurumunun günümüzdeki konumuna gelmesindeki evrimi gözler önüne sermektedir. Bu süreçteki gelişmeler, noterlik hizmetlerinin standartlarını yükseltmek ve toplumun güvenini sağlamak adına önemli rol oynamıştır.

Bu şekilde Türkiye Noterler Birliği’nin tarihi, noterlik mesleğinin gelişim sürecindeki önemli dönemeçleri ve birliğin tarihî rolünü yansıtmaktadır.

Türkiye Noterler Birliği, noterlik kurumunun gelişimi ve standartlaşması için tarihsel süreçte önemli adımlar atmıştır. Bu sayede noterlik hizmetleri ülke genelinde standart bir çerçevede sunulmakta ve toplumun güvenini sağlamaktadır.

türkiye noterler birliği nedir

Stephen Picilaidis tarafından Unsplash‘a yüklendi

Türkiye Noterler Birliği’nin Görevleri

Türkiye Noterler Birliği, ülke genelinde noterlik müessesesinin etkin ve düzenli bir şekilde işlemesini sağlamakla görevlidir. Bu çerçevede;

 • Standartları Belirleme: Türkiye Noterler Birliği, noterlik faaliyetleri için standartları belirler ve uygulamaya koyar. Böylece noterlik hizmetlerinin kalitesi ve güvenilirliği sağlanır.
 • Mesleki Denetim: Noterlik faaliyetlerini yürüten noterlerin mesleki etik kurallara uygun şekilde hareket etmelerini denetler ve gerektiğinde disiplin işlemleri başlatır.
 • Eğitim ve Gelişim: Noter adaylarına yönelik eğitim programları düzenler ve noterlerin mesleki gelişimlerini destekler.
 • Kamuoyunu Bilgilendirme: Noterlik hizmetleri ve işleyişi konusunda kamuoyunu bilgilendirir ve farkındalık oluşturur.
 • Yasal Düzenlemeler: Noterlik mesleği ile ilgili mevzuatın oluşturulması ve geliştirilmesine katkıda bulunur.

Türkiye Noterler Birliği, noterlik hizmetlerinin yasal çerçevede etkin, güvenilir ve adil bir şekilde sunulmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu görevler doğrultusunda, noterlik faaliyetlerinin toplumun hukuki yaşamında önemli bir unsur olmasını destekler.

Türkiye Noterler Birliği’nin Organizasyonu

Türkiye Noterler Birliği, noterlerin mesleki faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulmuş bir meslek kuruluşudur. Birliğin organizasyon yapısı şu şekildedir:

 • Yönetim Kurulu: Türkiye Noterler Birliği’nin en üst karar organıdır. Yönetim kurulu, birlik faaliyetlerini yürütür ve kararları alır. Bu kurul, noterlerin hak ve menfaatlerini korumakla görevlidir.

 • Denetleme Kurulu: Noterlerin mesleki faaliyetlerini denetler ve denetim raporları hazırlar. Böylece, noterlerin mesleki standartlara uygunlukları sağlanır.

 • Disiplin Kurulu: Noterlerin mesleki disiplin ihlallerini inceleyen ve karara bağlayan bir organdır. Disiplin kurulu, noterlerin mesleki etiğe uygun davranmalarını sağlamakla yükümlüdür.

Bu organizasyon yapısı, Türkiye Noterler Birliği’nin etkin bir şekilde faaliyet göstermesini ve noterlerin mesleki standartlara uygun bir şekilde hizmet vermelerini sağlar.

Türkiye Noterler Birliği’nin Organizasyonu tablosu:

OrganGörev
Yönetim KuruluBirlik faaliyetlerini yürütme ve karar alma
Denetleme KuruluNoterlerin mesleki faaliyetlerini denetleme
Disiplin KuruluMesleki disiplin ihlallerini inceleme ve karara bağlama

Türkiye Noterler Birliği’nin Hizmetleri

Türkiye Noterler Birliği, vatandaşlara çeşitli hukuki konularda hizmet veren kurumlardan biridir. Bu hizmetler arasında;

 • Noterlik Hizmetleri: Türkiye Noterler Birliği, tasdik, onay, protesto, miras ve vasiyetname gibi belgelerin düzenlenmesi ve onaylanması gibi noterlik hizmetleri sunmaktadır.
 • Hukuki Danışmanlık: Vatandaşlara hukuki konularda danışmanlık hizmeti sunarak, yasal süreçler hakkında bilgi verir ve belgelerin düzenlenmesinde yardımcı olur.
 • Ticari İşlemler: Şirket kuruluş işlemleri, ticari sözleşmelerin düzenlenmesi gibi ticari işlemlerde de noterler birliği önemli bir rol oynar.
 • Miras ve Eşya Devri İşlemleri: Miras, eşya devri gibi konularda belge düzenleme ve onaylama hizmetleri sunar.

Türkiye Noterler Birliği, hukuki güvenilirliği sağlayarak vatandaşların günlük yaşamlarında karşılaştıkları hukuki konularda destek olmaktadır. Türkiye Noterler Birliği’nin sunduğu bu hizmetler, toplumun hukuki düzen içinde hareket etmesini sağlayarak adil bir ortamın oluşturulmasına katkı sağlar.

türkiye noterler birliği nedir

Sincerely Media tarafından Unsplash‘a yüklendi

Türkiye Noterler Birliği’nin Yaptığı Çalışmalar

Türkiye Noterler Birliği, yasal düzenlemelerin takibi ve noterlik mesleğinin geliştirilmesi amacıyla önemli çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmektedir:

 • Eğitim Seminerleri: Türkiye Noterler Birliği, noterlerin mesleki gelişimine katkı sağlamak adına düzenli eğitim seminerleri düzenlemektedir. Bu seminerlerde, güncel yasal düzenlemeler, uygulama alanları ve mesleki etik konuları ele alınmaktadır.

 • Hukuki Araştırmalar: Noterlik mesleği ve noterlik faaliyetleriyle ilgili olarak yapılması gereken hukuki düzenlemeler konusunda araştırmalar yapılmakta ve raporlar hazırlanmaktadır. Bu raporlar, ilgili kurumlarla paylaşılarak mesleğin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

 • Lobi Faaliyetleri: Türkiye Noterler Birliği, noterlik mesleğinin ve noterlerin haklarının savunulması için yasama organları nezdinde lobi faaliyetleri yürütmektedir. Bu faaliyetler, noterlik mesleğinin toplumsal ve hukuki anlamda daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.

Türkiye Noterler Birliği’nin yaptığı bu çalışmalar, noterlik mesleğinin kurumsal anlamda güçlenmesine ve toplum nezdinde daha etkin bir rol oynamasına olanak sağlamaktadır. Bu sayede, noterlik hizmetlerinin adalet ve güven ilkeleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmaların sonucunda noterlik mesleği, toplumun güvenini kazanarak hukukun üstünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye Noterler Birliği nedir?

Türkiye Noterler Birliği, Türkiye genelinde noterlik mesleğini icra eden noterlerin meslekî dayanışmasını sağlayan, noterlik mesleğinin gelişmesini ve etkinliğini artırmayı hedefleyen bir meslek kuruluşudur. İdari, mali ve mesleki özerkliğe sahip bir birliktir.

Noterler Birliği’nin görevleri nelerdir?

Türkiye Noterler Birliği’nin görevleri, noterlik mesleğinin geliştirilmesi ve noterlik faaliyetlerinin standartlara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Aynı zamanda noterlik mesleğinin kamu yararına uygun olarak icra edilmesini temin etmek de birliğin temel görevleri arasındadır.

Noterler Birliği’nin üyelik şartları nelerdir?

Türkiye Noterler Birliği’ne üye olabilmek için noterlik mesleğinin gerekliliklerini yerine getirmiş olmak, belirli bir süre noterlik mesleğini icra etmiş olmak ve birliğin belirlediği diğer koşullara uymak gerekmektedir. Ayrıca, birlik tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda üyelik kararı verilir.

Türkiye Noterler Birliği’nin diğer kurumlarla ilişkisi nedir?

Türkiye Noterler Birliği, noterlik mesleğinin temsilcisi olarak ilgili devlet kurumları ve diğer meslek kuruluşları ile işbirliği içinde çalışır. Aynı zamanda noterlik mesleğinin gelişimi ve etkinliği konusunda belirli standartların oluşturulması ve korunmasına katkıda bulunur.

Share this content:

Yorum yapın